MANUSCRIPTS AND OLD PRINTED BOOKS
РУКОПИСИ И СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ
Рукописи и старопечатные книги
 
 
 
 
Sankt Petersburg - Old Russian manuscripts on the website of the Russian National Library
Санкт-Петерсбург - Староруски рукописи на сајту Руске националне библиотеке
Санкт-Петерсбург - Древнерусские рукописи на сайте РНБ (link1), (link2)
 
Sankt Petersburg - Serbian manuscripts in the website of the Russian National Library
Санкт-Петерсбург - Сербские рукописи в Российской национальной библиотеке
Санкт-Петерсбург - Српски рукописи Руске националне библиотеке (link)
 
Cyrillomethodiana – the Website of Old Slavonic Sources and a Dictionary
Cyrillomethodiana – сајт старословенских извора и речник
Cyrillomethodiana – сайт древнеславянских источников, словарь (link)
 
Moscow - Collection of manuscripts of the Russian State Library and the Holy Trinity Lavra of St. Sergius (with a catalogue of volumes)
Москва - Колекција рукописа Руске државне библиотеке и Свето-Троицке Сергејеве Лавре (с каталогом збирки)
Москва - Коллекция рукописей Российской Государственной Библиотеки и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (с каталогом собрания) (link)
 
Collection of manuscripts of the Russian State Archive for Old Documents (RGADA)
Колекција рукописа Руског државног архива старих докумената (РГАДА)
Коллекция рукописей РГАДА (link)
 
State Historical Museeum (GIM)
Државни историјски музеј (ГИМ)
Государственный Исторический музей (ГИМ) / Рукописи (link)
 
Petrozavodsk - Manuscripts of Petrozavodsk State University
Петрозаводск - Рукописи Петрозаводског државног универзитета (link)
 
Kiev
Киев (link)
 
Electronic Library of The Holy Dormition Kiev Pechersk Lavra
Електронска библиотека Светоуспењске Кијево-Печерске лавре
Электронная библиотека Святой Успенской Киево-Печерской Лавры  
 
Belgrade
Београд (link)
 
London
Лондон (link), (link2)
 
Sofia
Софија (link)
 
Macedonia
Македонија (link)
 
Slovenia
Словенија (link)
 
The Vatican
Ватикан (link1), (link2), (link3), (link4), (link5)
 
Romania
Румунија (link1), (link2), (link3), (link4)
 
Poland
Пољска (link)
 
Warsaw
Варшава (link)
 
Cracow
Краков (link)
 
Belgrade (National Library of Serbia) - Contains digital copies of selected pages from 180 Cyrillic manuscripts of the National Library of Serbia
Београд (Народна библиотека Србије) - Садржи дигиталне копије изабраних страна из 180 ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије.
Београд (Народна библиотека Србије) - Дигитальное собрание 180 кириллических рукописей НБС (link), (link2)
 
Russia
Русија
Electronic Library of Russian State Library – Contains manuscript collections and old printed books
Електронска библиотека Руске државне библиотеке - Садржи колекције рукописа и старих штампаних књига. светоотачки и библијски текстови
Электронная библиотека РГБ - Содржит собрание рукописей и стропечатных книг (link)
 
Electronic Publications of Old Russian 11th Century Manuscripts
Електронске публикације староруских рукописа XI века
Электронные публикации древнерусских рукописей XI века (link)
 
Electronic Publication of Ancient Novgorod Birch Bark Documents
Електронске публикације староновгородских брезових докумената
Электронная публикация древненовгородских берестяных грамот (link)
 
The website “Manuscript Heritage of Old Russia” of the Institute for Russian Language PAN – Texts of Birch Bark Documents, Chronicles, and Other Slavic Monuments
Сајт ''Рукописни споменици Старе Русије'' Института за руски језик РАН – Текстови брезових докумената, летописа и других словенских споменика
Сайт «Рукописные памятники Древней Руси» Института русского языка РАН - Тексты берестяных грамот, летописей и др. славянских памятников (link)
 
Ukraine
Украјина
National Historical Library of Ukraine
Национална историјска библиотека Украјине
Національна історична бібліотека України (link)
 
The Website of Ekaterina Kislova – Contains materials in Old Church Slavonic, heritage editions, dictionaries, bibliographies, manuscript catalogues.
Сајт Екатерине Кислове - Садржи материјале из старословенског језика, издања споменика, речнике, библиографије, каталоге рукописних књига.
Сайт Екатерины Кисловой - Содержит материалы по старославянскому языку, истории русского языка и русскому XVIII веку и др. (link)
 
Old books – in history, archaeology, philology, and other domains.
Старе књиге – из историје, археологије, филологије и других области.
Древние книги – из истории, филологии и других областей. (link1), (link2), (link3)
 
Liturgical Texts
Богослужбени текстови
Богослужебные книги (link)
 
Electronic Library of the Institute for Russian Literature – contains the works of old Russian literature and a bibliography about it
Електронска библиотека Института за руску књижевност- садржи дела старе руске књижевности и библиографију о њој
Электронная библиотека Пушкинского дома (link1), (link2)
 
The Tale of Igor’s Campaign – contains publications, texts and commentaries on The Tale of Igor’s Campaign
Слово о Полку Игорове - садржи издања, текстове и коментаре о Слову о Полку Игорове (link)
 
The Novgorod First Chronicle – according to the version of the Archeographic Commission, 1875
Први Новгородски летопис – према издању Археографске комисије 1875.
1-я Новгородская летопись. Издание Археографической комиссии 1875. г.
 
Maximus the Greek – contains texts about Maximus the Greek
Максим Грек - садржи текстове о Максиму Греку
Максим Грек - содержит тексты о преп. Максиме Греку (link)
 
The Chronicle Code of Ivan the Terrible
Летописни кодекс Ивана Грозног
Лицевой летописный свод Ивана Грозного (link1), (link2)
 
The Ostrog Bible (1581)
Острошка Библија (1581)
Острожская Библия (1581) (link)
 
Project Rastko – A Library of Serbian Culture – Contains texts covering liturgical literature, history, philosophy, theology, and linguistics.
Пројекат Растко – Библиотека српске културе - Садржи текстове из литургичке књижевности, историје, философије, богословља и лингвистике.
Проект Растко – Библиотека сербской культуры - Содержит разные тексты богослужебные, исторические, философские, лингвистические (link)
 
Scripta Bulgarica - Contains texts of Old Bulgarian literature, studies, and the most important terms
Садржи текстове из старобугарске књижевности, студије и најважније термине
Тексты древнеболгарской письменности, исследования (link)
 
Descriptions of manuscript volumes
Описи рукописних збирки
Описания рукописных собраний (link)
 
Descriptions of manuscripts and catalogues of manuscript volumes
Описи рукописа и каталози рукописних збирки
Описания рукописей и каталоги рукописных собраний (link1), (link2)