LINKS TO SOURCES
УПУТИ НА ИЗВОРЕ
Указания источников
 
 
 
Electronic Library, Journals, Publications (MTA)
Електронска библиотека, часописи, издања (МДА)
Электронная библиотека, периодика, издания (МДА) (link), (instruction)
 
Frontistesa Library – Monuments of Russian Literacy, Periodicals, Glossaries
Библиотека Фронтистеса – Споменици рукописне писмености, периодика, речници
Библиотека Фронтистеса – Памятники рукописной письменности, периодика, словари (link)
 
Frontistesa Library – Research Literature
Библиотека Фронтистеса – Научна литература
Библиотека Фронтистеса - Научная литература
 
Research of Glagolitic Texts
Истраживања глаголских текстова
Исследования глаголических текстов (link)
 
Byzantinorossica – Electronic Library for Paleoslavic and Byzantine Studies
Byzantinorossica – Електронска библиотека за палеославистику и византологију
Byzantinorossica– Электронная библиотека по Палеославистике и Византиноведени (link)
 
Institute for Slavic Languages and Literatures
Институт за словенске језике и књижевности
Institut für Slavische Sprachen und Literaturen (link)
 
Center for Advanced Studies of Patristics and Byzantine Spiritual Legacy, University of Sofia
Центар за напредне студије патристике и византијског духовног наслеђа,Универзитет у Софији
Център за изследване на патристичното и византийско духовно наследство,Софийски университет (link)
 
The Website of the Hilandar Research Library of Ohio State University (USA), with links to American and European sites related to Paleoslavic studies
Сајт Хиландарске научне библиотеке Државног универзитета Охајо (САД) са упутима на америчке и европске сајтове, повезане са палеославистиком
Сайт Хиландарской научной библиотеки Университета штата Огайо (США), со ссылками на американские и европейские сайты, связанные с палеославистикой (link)
 
Electronic Library of Scientific Literature
Електронска библиотека научне литературе
Электронная библиотека научной литературы (link1), (link2), (link3), (link4), (link5), (link6), (link7), (link8)
 
New Testament Apocrypha
Новозаветни апокрифи
Новозаветны апокрифы (link)
 
Russian Paleography
Руска палеографија
Русская палеография (link)
 
Electronic Library of the Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
Електронска библиотека Института за славистику Руске академије наука
Электронная библиотека Института славяноведения РАН (link)
 
Bibliotheca Slavica – Portal for Slavic Studies of St. Kliment Ohridski University (Sofia, Bulgaria)
BibliothecaSlavica – портал за славистику Универзитета св. Климента Охридског (Софија, Бугарска)
BibliothecaSlavica – портал по славистике Университета св. Климента Охридского (София, Болгария) (link)
 
Electronic Publications of Macedonian Manuscripts (University and National Library in Skopje, Macedonia)
Електронске публикације рукописа из Македоније (Универзитет и Народна библиотека у Скопљу, Македонија)
Электронные публикации македонских рукописей, (Университет и Народная библиотека г. Скопье, Македония)
 
Electronic Library of Slavic and Russian Studies of the Institute for Slavic Studies at the University of Bamberg (Germany)
Електронска библиотека о славистици и русистици на сајту Института за славистику Универзитета у Бамбергу (Немачка)
Электронная библиотека по славистике и русистике на сайте Института славистики Университета г. Бамберга (Германия) (link)
 
The Works of G. A. Voskresensky on the Old Church Slavonic translation of Apostolos on MDA website
Радови Г. А. Воскресенског о старословенском преводу Апостола на сајту МДА
Работы Г.А. Воскресенского о древнеславянском переводе Апостола на сайте МДА (link1), (link2)
 
Papers on the History of the Russian Language
Радови из историје руског језика
Работы по истории русского языка (link)
 
Google Books in History, Archaeology and Philology
Kњиге у библиотеци GoogleBooks из историје, археологије и филологије
Kниги в библиотеке GoogleBooks по истории, археологии и филологии (link)
 
Literature on Slavic Paleography
Литература о словенској палеографији
Литература по славянской палеографии (link)
 
Emil Kałužniacki – Works of the Bulgarian Patriarch Euthymius
Emil Kałužniacki - Werke des Patriarchen von Bulgarien by Euthymius (Patriarch of Bulgaria), 1901 (link)
 
Digital Library of Modern Greek Studies
Дигитална библиотека за модерне грчке студије
Электронная библиотека по современным греческим исследованиям (link)
 
The Library of Slavic Middle Ages and Byzantium
Библиотека Словенског средњег века и Византије
Bibliotheca Mediaevalia Slavica et Byzantina (link)
 
Portal of Slavistics, Berlin State Library
Slavistik-Portal Staatsbibliothek zu Berlin (link)
 
Electronic Publications of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Електронска издања САНУ
Электронные издания САНУ (link1), (link2)
 
 
Publications
Издања
Издания
 
Institute of History, Belgrade
Историјски институт, Београд (link)
 
Institute for Byzantine Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Византолошки институт САНУ (link)
 
Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Балканолошки институт САНУ (link)
 
Institute for Serbian Language of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Институт за српски језик САНУ (link)
 
The Library of Matica Srpska
Библиотекa Матице српске (link)
 
Encyclopedia Slavica Sanctorum (link)
 
Digital Humanities Projects by David J. Birnbaum (link)
 
Electronic Library “The Scientific Legacy of Russia”
Електронска библиотека ''Научно наслеђе Русије''
Электронная Библиотека "Научное Наследие России" (link)
 
Reading Europe
Читање Европе (link)
 
Books from Macedonia
Књиге из Македоније
Книги за Македония (link)
 
Byzantium and Renaissance
Византија и ренесанса
Византия и ренесанс
Bizancjum a renesansy (link)
 
The History of Belarus –Electronic Library
Историја Белорусије – електронска библиотека
История Беларуси – злектронная библиотека (link)
 
The Canon – The Legal Code of the Orthodox Church
Канон – кодекс закона православне Цркве
Канон – свод законов православной Церкви (link)
 
The Center for Medieval and Renaissance Studies
Центар за средњовековне и ренесансне студије (link)
 
Mt Athos in Culture and Literature
Атон у култури и књижевности
Афон в културе и словесности (link)
 
Codex – Bamberg University
КОДЕКС – Универзитет Бамберг
KODEKS – Universität Bamberg (link)
 
Perervinskaya Orthodox Theological Seminary
Перервинска православна духовна семинарија
Перервинская Православная Духовная Семинария (link)
 
Old Printed Books
Старе штампане књиге
Старопечатные книги (link)
 
History of Russian Literature (Bibliography)
Историја руске књижевности (библиографија)
История русской литературы (библиография) (link)
 
The Fundamental Electronic Library “Russian Literature and Folklore”
Фундаментална електронска библиотека ''Руска књижевност и фолклор''
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (link)
 
Bibliotheca Chersonessitana (link)
 
Portal of the International Committee of Slavists, Dedicated to the Study of Slavic Manuscripts and Rare Books
Портал Международного комитета славистов, посвященный изучению славянских рукописей и редких книг (куратор Р. Клеминсон)
Портал Међународног комитета слависта посвећен изучавању словенских рукописа и ретких књига (link)
 
Society of Lovers of Ancient Literacy
Друштво љубитеља старе писмености
Общество Любителей Древней Письменности (link)