INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE NETWORK
ИНСТИТУЦИЈЕ МРЕЖЕ
Учреждения Сети
 
 
 
1. Center for Byzantine-Slavic Studies, University of Nis
Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу (link)
 
2. Institute for Byzantine Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade
Византолошки институт Српске академије наука и уметности, Београд (link)
 
3. Center for Slavo-Byzantine Studies “Ivan Dujčev”, University of Sofia
Центар за словенско-византијске студије ''Иван Дујчев'', Универзитет у Софији
Центьр за славяно-византийски проучавания ''Иван Дуйчев'', Софийски университет (link)
 
4. Serbian Committee for Byzantine Studies (member of the International Association of Byzantine Studies), Belgrade
Српски комитет за византологију (члан Међународне асоцијације византолога), Београд
 
5. Center for the Research of the Cultural Heritage of Cyril and Methodius, Thessaloniki
Центар за истраживање културног наслеђа Ћирила и Методија, Солун
 
6. Cyrillo-Methodian Research Center, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Кирило-методијевски научни центар, Бугарска академија наука, Софија
Кирило-Методиевския научен центьр, БАН (link)
 
7. Serbian Society for Byzantine and Hellenic Studies, Belgrade
Српско друштво за византијске и хеленске студије, Београд
 
8. Serbian Society for Byzantine and Hellenic Studies, Belgrade
Центар за византијске и хеленске студије, Филозофски факултет, Београд
 
9. Center for Cypriot Studies, Faculty of Philosophy, Belgrade
Центар за кипарске студије, Филозофски факултет, Београд (link)
 
10. Center for Historical Geography and Historical Demography, Faculty of Philosophy, Belgrade
Центар за историјску географију и историјску демографију, Филозофски факултет, Београд (link)
 
11. Center for Advanced Studies of Patristics and Byzantine Spiritual Legacy, University of Sofia
Центар за напредне студије патристике и византијског духовног наслеђа, Универзитет у Софији
Център за изследване на патристичното и византийско духовно наследство, Софийски университет (link)
 
12. Center for Church Studies, Niš
Центар за црквене студије, Ниш (link)
 
13. Institute of Slavonic Philology of the Jagiellonian University of Krakow
Институт за словенску филологију Јагелонског универзитета у Кракову
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filologii Słowiańskiej (link)
 
14. Institute of Slavic Philology of the University Adam Mickiewicz in Poznan
Институт за словенску филологију Универзитета ''Адам Мицкијевич'' у Познању
Uniwersytetim. Adama Mickiewiczaw Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej (link)
 
15. International Center for Orthodox Studies, Niš
Међународни центар за православне студије, Ниш (link)
 
16. Department of Slavonic Studies of Academy Ambrosiana, Milan
Одељење за славистику Академије Амброзиана, Милано
Accademia Ambosiana, Classе de Slavistica (link)
 
17. Moscow Theological Academy, Sergiev Posad
Московска духовна академија, Сергијев Посад
Московская духовная академия, Сергиев Посад (link)
 
18. Institute of Slavic Languages and Literatures, University of Bern
Институт за словенске језике и књижевности Универзитета у Берну
Institut für Slavische Sprachen und Literaturen (link)
 
19. Center for Byzantine Research of Artistotle University, Thessaloniki
Центар за византијске студије Аристотеловог универзитета у Солуну (link)
 
20. Center for the Study of the History and Culture of the Mediterranean Area and Southeast Europe, University of Lodz
Центар за истраживање историје и културе Средоземља и Југоисточне Европе Универзитета у Лођу
Centrum Badań nad Historią I Kulturą Basenu Morza Śródziemnegoi Europy Południowo- Wschodniejim. prof. WaldemaraCerana (link)
 
21. Institute for Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, Tbilisi State University
Институт за класичне, византијске и модерне грчке студије Државног универзитета У Тбилисију
 
22. Association “A Dialogue between Cultures – XXI”, Tbilisi
Асоцијација ''Дијалог култура – XXI'', Тбилиси
 
23. Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Институт за славистику Словачке академије наука
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV (link)
 
24. Akademia Supraska
Супрасаљска академија
Супрасальская академия
Akademia Supraska (link)
 
25. Center for Medieval Studiesatthe Faculty of Historyof the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Trnovo
Центар за средњовековна истраживања Историјског факултета у Великом Трнову
Център за медиевистични изследвания към Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (link)
 
26. Institut of Old Slavic Culture, Prilep
Институт за старословенску културу, Прилеп
Институт за старословенска култура (link)
 
27. Center for Hellenic Studies, Podgorica
Центар за хеленске студије, Подгорица (link)
 
28. Grup de Reserques en Antiquitat Tardana (GRAT), Universitat de Barcelona GRAT, University in Barcelona
Истраживачка група за позну антику, Универзитет у Барселони (link)
 
29. Lietuviu kalbos institutas, Vilnius
Institute of the Lithuanian Language, Vilnius
Институт за литвански језик, Виљнус